Voditelj kontrolinga

Voditelj kontrolinga

Organizacijske strukture poduzeća moraju biti sve fleksibilnije i sposobnije brže se prilagođavati promjenama na tržištu. Istovremeno poduzeća moraju ostvarivati rezultate kojima će biti zadovoljni vlasnici jednako kao i zaposlenici. Da bi se to postiglo, poduzeće mora imati dobro ustrojenu funkciju kontrolinga te sposobne i educirane stručnjake - kontrolere koji će biti u stanju kao eksperti u poduzeću ovladati samom anatomijom poslovnog subjekta te okoline koja ga okružuje.

Završetkom programa polaznici će dobiti uvid u vještine potrebne za donošenje optimalnih poslovnih odluka uz razumijevanje podataka. Savladat će osnove financija i računovodstva, znati će prepoznati i graditi dobru poslovnu klimu te se nositi s konkurencijom unutar i izvan svog poslovnog okruženja.

Ova edukacija skup je svih neophodnih znanja koja daju mogućnost učinkovitog razvoja kontrolera, kao i svih onih koji direktno upravljaju imovinom i resursima poduzeća. Omogućava razumijevanje složene materije upravljanja poduzećem, daje mogućnost kreiranja šire slike koja je neophodna da bi se razumjele sve međuovisnosti.

Općenito

Polaznik će steći znanja i vještine koje će mu omogućiti:

 • vladati praktičnim metodama kontrolinga koje se koriste u poduzećima,
 • naučiti koristiti razne instrumente strateškog i operativnog kontrolinga,
 • razumjeti jezik upravljačkog i troškovnog računovodstva i koristiti ga pri radu u kontrolingu,
 • naučiti značenje i ocijeniti kvalitetu poslovnih i financijskih izvještaja.

Program je namijenjen:

 • vlasnicima i menadžmentu koji se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima upravljačkog i troškovnog računovodstva u unapređenju poslovanja,
 • djelatnicima u bankama, korporacijama, brokerskim kućama, osiguravajućim društvima, i vladinim agencijama,
 • specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji koji žele proširiti svoje znanje.

Trajanje programa: 150 šk. sati (2 puta tjedno po 4 šk. sata).

Oblici izvođenja nastave: interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje i diploma: uvjerenje o stručnom usavršavanju.

Literatura: obvezna literatura uključena je u cijenu programa

Ispit: pisanje završnog rada i izrada prezentacije, nakon odslušanog programa pristupa se pismenom ispitu.Nastavni program

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Uvod u kontroling, osnove menadžmenta i primjena kontrolinga u poduzeću

 • Pojmovno određenje kontrolinga
 • Kontroling na različitim razinama menadžmenta
 • Zahtijevani profil kontrolera
 • Upravljačka kontrola i zadaci kontrolinga

Financijsko računovodstvo

 • Pojmovno određenje računovodstva
 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Nematerijalna imovina
 • Dugotrajna imovina
 • Kratkotrajna imovina
 • Obveze
 • Zalihe
 • Troškovi
 • Prihodi i rashodi
 • Konačni obračuni i sastavljanje bruto bilance
 • Primjeri knjiženja i sastavljanje financijskih izvještaja

Menadžersko računovodstvo

 • Praćenje uspješnosti poslovanja po centrima odgovornosti
 • Upravljanje troškovima kao način povećanja neto dobiti poduzeća
 • Menadžersko računovodstvo u funkciji upravljanja poduzećem
 • Makroekonomska analiza
 • Horizontalna analiza
 • Vertikalna analiza
 • Analiza pomoću financijskih pokazatelja
 • Analiza na temelju izvještaja o novčanom toku
 • Komparativna analiza
 • Analiza trenda
 • Analiza financijskog rizika
 • Svrha i proces financijskog planiranja
 • Budžetiranje
 • Izrada poslovnog plana

Kontroling u poduzeću

 • Strateški orijentirano poduzeće
 • Model uravnoteženih ciljeva
 • Povezanost financijskih i nefinancijskih pokazatelja
 • Uvođenje kontrolinga u poduzeće
 • Instrumenti strategijskog kontrolinga
 • Instrumenti operativnog kontrolinga
 • Instrumenti investicijskog kontrolinga
 • Projektni kontroling
 • Povezanost kontrolinga s ostalim funkcijama u poduzeću

Kontaktirajte nas odmah!

Ime * 
Prezime * 
E-mail * 
Mobitel 
Tvrtka 
Poruka 
    

Seminari

Programi

Prekvalifikacije

X

Program je odobren od:

mzos