Pravilna provedba zakonskih odredbi - tajne inspekcijskog nadzora

CERTIFICIRANI TEČAJ na temu Pravilne provedbe zakonskih odredbi zamišljen je u više modula s više predavača, a obuhvaća područja radnog prava, zaštite potrošača, sprječavanja pranja novca, oporezivanje i porezno-računovodstvene postupke te sanitarne propise. Zbog okolnosti da sve inspekcije postupaju temeljem Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09), primjenjujući pritom i posebne zakone kojima je regulirana djelatnost koju su ovlašteni nadzirati cilj tečaja je da se na jasan način prenese poruka (osnovne činjenice) u vezi inspekcijskog nadzora određenih upravnih područja.

Na svim modulima prikazivati će se primjeri iz prakse inspekcijskog nadzora određenog upravnog područja, iz kojih će biti vidljiv stav inspekcijskog tijela o određenom pitanju praktične primjene materijalnopravnog propisa.

S obzirom na jedan propis koji stoji u osnovi svih inspekcijskih nadzora tečaj je koncipiran da zasebne cjeline svake radionice pa tako i svako područje koje će biti predmetom ovog tečaja bude obrađeno na način da se materijalnopravni propisi iz određenog područja prikazuju povodom odgovarajuće prekršajne odredbe zakona kojima je to područje regulirano, čime bi se na razini cijelog tečaja postigla ujednačenost pristupa – od prekršajne odredbe koja propisuje kaznu za nepoštivanje pravila iz materijalnopravnog propisa, pa do odredbe materijalnopravnog propisa kojom je određeno pitanje regulirano, uz prikaz upravno-inspekcijske i sudske prakse u vezi s tim pitanjem ili problemom te komentarima na postojeće i moguće buduće rješenje toga pitanja u zakonskim i drugim propisima.


Ciljna skupina

Certificirani tečaj je namijenjen pravnim, kadrovskim i računovodstvenim službama te svima onima koji na bilo koji način sudjeluju u provedbi zakonskih odredbi kako bi izbjegli moguće prekršaje i kazne prilikom INSPEKCIJSKIH NADZORA. Tečaj je zamišljen na način da se članovima uprava (direktorima) društava, voditeljima odjela ili drugih organizacijskih oblika poslodavaca, voditeljima računovodstava i financija na pregledan i jasan način rastumači problematika svih inspekcija koje se provode unutar jedne tvrtke te im ukaže na najčešće greške u svakodnevnom poslovanju.


Raspored seminara


1. Radionica - Osnove inspekcijskog nadzora i zaštita potrošača

Termin: 24. svibanj 2016. od 09:00 - 14:00 h

 • 08:45 - 09:00 Prijem i registracija polaznika.
 • 09:00 – 09:15 Predstavljanje predavača, polaznika i seminara.

09:30 - 11:00

 • što je inspekcijski nadzor,
 • kojim je propisima reguliran (izmjene zakona, ukidanje Državnog inspektorata);
 • odnos općih i posebnih propisa unutar jednog područja upravne regulacije;
 • način pokretanja postupka inspekcijskog nadzora;
 • pojam javnog interesa;
 • tijek postupak inspekcijskog nadzora;
 • pozivi, ročišta, službene bilješe, zapisnici:
 • prigovor;
 • rješenja o upravnoj mjeri.

11:00 - 11:30 Pauza za kavu

11:30 - 13:00

 • troškovi nastali tijekom inspekcijskog nadzora;
 • pravni lijekovi protiv inspekcijskih rješenja;
 • opći upravni postupak i upravni sporovi;
 • prekršajni postupak;
 • pravomoćnost, izvršnost odluka;
 • inspekcijski nadzor u području zaštite potrošača;
 • prekršaji iz Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15);
 • primjeri inspekcijskog nadzora u području zaštite potrošača.

13:00-14:00 Ručak za polaznike tečaja.2. Radionica - Inspekcijski nadzor u radnim odnosima

Termin: 31. svibanj 2016. od 09:00 -14:00 h.

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika.

09:00 – 09:15 Predstavljanje predavača, polaznika i seminara.

09:15 - 11:00

 • što je to inspekcijski nadzor u radnim odnosima i koji su mu ciljevi;
 • kako se provodi inspekcijski nadzor u radnim odnosima i što nakon utvrđenog prekršaja;
 • koji su prekršaji propisani Zakonom o radu i koje su kazne propisane za te prekršaje;
 • koja je razlika između lakših, težih i najtežih prekršaja iz Zakona o radu;
 • kako učinkovito paziti tijekom radnog odnosa da do počinjenja prekršaja ne dođe;
 • koji su najčešći prekršaji u praksi poslodavaca i kako ih izbjeći;
 • koja su prava poslodavaca tijekom inspekcijskog nadzora;
 • što kada se ne slažemo s nalazom i odlukom inspektora rada;

11:00 - 11:30 Pauza za kavu.

11:30 - 13:00

 • kako teče prekršajni postupak i pred kojim se sudom vodi;
 • na koji način dokazivati da prekršaj nije počinjen i kakve su nam šanse u tome nastojanju;
 • koje formalne pretpostavke moraju biti ispunjenje da bi se uopće radilo o prekršaju;
 • moraju li novčane kazne iz Zakona o radu uistinu biti tako visoke;
 • kako pronaći olakotne okolnosti na vlastitoj strani;
 • koja je uloga radnika u inspekcijskom nadzoru;
 • primjeri inspekcijskog nadzora u području radnog prava.

13:00 - 14:00 Ručak za polaznike tečaja.3. Radionica - Inspekcijski nadzor i sprječavanje pranja novca

Termin: 7. lipanj 2016. od 09:00 -14:00 h

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika.

09:00 – 09:15 Predstavljanje predavača, polaznika i seminara.

09:15 - 11:00

 • uvod – pojam i organizacija sprječavanja pranja novca;
 • pojam pranja novca i faze pranja novca;
 • pravna regulacija, nadležnost;
 • ured za sprječavanje pranja novca;
 • obveznici primjene i njihove temeljne obveze u vezi sprječavanja pranja novca.

11:00-11:30 Pauza za kavu.

11:30 - 13:00


Prikaz obveza po vrstama obveznika (1. računovođe, revizori, 2. Odvjetnici i javni bilježnici, uz osvrt na obveze posrednika u prometu nekretninama),
praktični primjer internih akata, s osvrtom na smjernice i listu indikatora,
primjer internih obrazaca kao dijela konkretne provedbe zakona

13:00-14:00 Ručak za polaznike tečaja.


4. Radionica - Inspekcijski nadzor u poreznim pitanjima

Termin: 14. lipanj 2016. od 09:00 -14:00 h.

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika.

09:00 – 09:15 Predstavljanje predavača, polaznika i seminara.

09:15 -11:00

 • Zakonodavni okvir za provođenje poreznog nadzora;
 • pojam i predmet poreznog nadzora;
 • načelo poreznog nadzora;
 • razdoblje poreznog nadzora;
 • način provođenja poreznog nadzora;
 • akti u poreznom nadzoru (Obavijest, Zapisnik, Zaključak, Rješenje).

11:00-11:30 Pauza za kavu.

11:30-13:00

 • pravni lijek;
 • postupak u slučaju sumnje na kazneno djelo i prekršaj;
 • prekršajni postupak;
 • načelo oportuniteta;
 • porezna nagodba;
 • upravni ugovor.

13:00-14:00 Ručak za polaznike tečaja.5. Radionica - Inspekcijski nadzor prema sanitarnim propisima

Termin: 21. lipanj 2016. od 09:00 - 14:00 h.

08:45 - 09:00 Prijem i registracija polaznika.

09:00 - 09:15 Predstavljanje predavača, polaznika i seminara.

09:15-11:00

 • zakonodavni oviri,
 • procjena rizika.

11:00 - 11:30 Pauza za kavu.

11:30 - 13:00

 • nadležnosti, područje rada,
 • nadzor nad tržištem i uvoz (hrana, predmeti opće uporabe, igračke i kozmetika).

13:00-14:00 Ručak za polaznike tečaja.

6. Radionica -ispit znanja

Termin: 28. lipanj 2016. od 09:00 - 12:00 h.

Opće informacije

      
Datumi: 24.5.- 28.6.2016 u Zagrebu.

Kotizacija: 8.000,000 kn +PDV.

Za dvoje ili više polaznika iz iste tvrtke odobravamo 20% popusta, polaznici Instituta za menadžment imaju 30% popusta.

Seminar se prvodi u suradnji s Verlag Dashofer d.o.o.
    


Mislav Hajčić dipl. san. ing. viši sanitarni inspektor

Diplomirao 2009. godine na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu kao sanitarni inženjer. Od 2011. radi u Ministarstvu zdravlja kao viši sanitarni inspektor. Bavi se složenim inspekcijskim poslovima na teritoriju područne samouprave (Grad Zagreb) iz nadležnosti sanitarne inspekcije uz naglasak na nadzore zdravstvene ispravnosti hrane, sustava samokontrole i drugih segmenata nadzora hrane, organizacija i planiranje posla, posebni poslovi nadzora. Uz posao u Ministarstvu radi i kao asistent na zdravstvenom veleučilištu u Katedri za prehranu i analitičke tehnike.
    


Hrvoje Tiban dipl. ing. preh. teh. državni sanitarni inspektor

Diplomirao 2010. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Od 2010. radi kao analitičar u fizikalno-kemijskom laboratoriju tvrtke EC inspekt gdje se bavi određivanjem kontaminanata u hrani i predmetima opće uporabe, te akreditacijom ispitnih metoda sukladno normi HRN EN ISO 17025. Također od 2010. sudjeluje kao predavač na edukacijama vezanim uz preradu i konzerviranje voća i povrća, te proizvodnju jakih alkoholnih pića u Učilištu Apis. Od 2013. godine do danas radi kao Državni sanitarni inspektor u Ministarstvu zdravlja RH u Službi granične sanitarne inspekcije na poslovima inspekcijskih nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa kojima se utvrđuje zaštita zdravlja ljudi na području sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, prometa hrane i predmeta opće uporabe preko državne granice.
Više radionica ovog predavača
    


Jakša Lucarić mag. iur.

Diplomirao 2003. godine na Pravnom Fakultetu u Zagrebu. Od 2003. godine radi u Odvjetničkom društvu Anić i partneri iz Zagreba te se od 2010. godine pa do danas nastavlja baviti odvjetništvom u svojem odvjetničkom uredu u Zagrebu. Tijekom odvjetničke prakse bavi se zastupanjem kako poslodavaca tako i radnika u okviru svih pravnih područja koja se mogu dotaknuti primjene zakona koji je tema ovog seminara, odnosno uređenja internih akata poslodavaca u svrhu postupanja vezano uz primjenu zakona, odgovornost za štetu poslodavca, postupanja radnika u smislu ostvarenja svojih prava, prekršajne odgovornosti i sl. Uz teorijski prikaz predavač daje posebni osvrt na iskustva iz prakse i praktične primjere.
    


Darko Graf dipl. iur.

Rođen 4. lipnja 1978. godine u Vukovaru; diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 24. rujna 2003. godine. Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se najčešće susreće s pitanjima i problematikom radnog, ovršnog i građanskog prava.
    


Glorija Propadalo, porezni inspektor

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 2007. godine zaposlena u Poreznoj upravi, a trenutno radi kao viši inspektor u Uredu za velike porezne obveznike, u Službi za nadzor, Odjelu za nadzor transfernih cijena. Član je nadležnog tijela u postupcima primjene Konvencije o ukidanju dvostrukog oporezivanja u vezi s usklađivanjem dobiti povezanih poduzeća 90/436/EEZ. Sudjeluje kao gost predavač na seminarima i edukacijama vezanim uz poreznu tematiku.

Kontaktirajte nas odmah!

Ime * 
Prezime * 
E-mail * 
Mobitel 
Tvrtka 
Poruka 
    

Seminari

Programi

Prekvalifikacije